loading
Copy
Print

Reload
Exit
ایستگاه های تقلیل و اندازه گیری فشار
ایستگاه های تقلیل و اندازه گیری فشار
product
City Gate Station (CGS)
گاز طبیعی به منظور تغذیه کاربران صنعتی و مسکونی فرآوری می شود و سپس با فشار ...
Read more
product
ایستگاه صنعتی
ایستگاه های صنعتی روی شاخه های خطوط لوله سوار می شوند، جایی که به منظور تأمین ...
Read more
product
Town Border Station (TBS)
هدفTown Border Station (TBS)، تقلیل فشار گاز طبیعی پیش از حرکت به سمت سیستم های توزیع ...
Read more
product
Compound Station (CGS-TBS)
Compound Stations (CGS-TBS) بهره برداری همزمان از خواص ایستگاه های CGS و TBS در یک ایستگاه ...
Read more
product
ایستگاه اندازه گیری
زمانی که گاز طبیعی بین طرفین رد و بدل می شود، دقت در موارد انتقال مالکیت ...
Read more