loading
Copy
Print

Reload
Exit
اوورهال ، نگهداری و توسعه

اوورهال ، نگهداری و توسعه

اوورهال به نگهداری پایه ای نفت، گاز و بخش های مربوط به پتروشیمی گفته می شود ، که قبل از این که تجهیزات به درجه مشخصی از خطا و خرابی برسند انجام می شود. این عملیات به منظور جلوگیری از ترک خوردگی، سوراخ شدگی، تصادفات و انفجار ها در سیستم های شبکه ای انجام می شود. برای دوری از خطرات احتمالی در این روند اساسی، به تکنیسین های بسیار با تجربه نیاز است. چنین تکنیسین هایی در شیرازمکانیک حضور دارند.