loading
Copy
Print

Reload
Exit
Coalescer
intro

Coalescer

Coalescer نوعی سپراتور است که باید ذرات معلق را از جریان گازی جدا کند، یا مایعات غیر قابل تجزیه را با استفاده از ادغام مواد، از هم جدا کند. به همین ترتیب این واحد اغلب با نامCoalescer جامد یا Coalescer مایع/مایع خوانده می شود.
در Coalescer های گاز، گاز به وسیله یک نازل کم ارتفاع وارد مخزن عمودی می شود و به سمت کارتریج های ادغام کننده بالا می رود. جایی که گاز باید از جهت داخل به خارج جاری شود. به تدریج entrained liquid particles در media fibers ادغام می شوند تا زمانی که قطرات به اندازه کافی بزرگ باشند تا توسط نیروی جاذبه از محیط جدا شوند.
همانطور که در Coalescer های مایع/مایع یک محلول امولسیون به وسیله مخزن افقی یا عمودی از داخل به بیرون، به سمت کارتریج هایCoalescer جریان دارد، مانند نوع قبل، بخش ادغام شده ترکیب به وسیله سیستم ته نشین می شود و کف مخزن ذخیره می شود.
هر دو نوع به صورت کامل و به همراه دستگاه ها و تجهیزات اضافی در دسترس هستند. لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.