loading
Copy
Print

Reload
Exit
دیفیوسر سایلنسر
intro

دیفیوسر سایلنسر

شیر های کنترل و تنظیم فشار باعث افت فشار زیاد در اجزای آن ها می شود. این افت فشار زیاد عموما باعث سر و صدای بیش از اندازه ای می شود، که برای کارگران مجاور، بسیار زیاد است یا اینکه باعث اختلال در زندگی ساکنان بومی می شود.
دیفیوسر سایلنسر شیراز مکانیک می تواند با توزیع افت فشار، راهی موثر در کاهش صدا ارائه دهد. بنابراین صدارا به شکل قابل توجهی کاهش می دهد. ما اندازه و فاصله های درست چاله(hole) ها را طراحی و انتخاب می کنیم که باعث کاهش بهینه صدا و افت فشار برای شیر ها و سیستم های خطوط لوله می شود.