loading
Copy
Print

Reload
Exit
ایستگاه صنعتی
intro

ایستگاه صنعتی

ایستگاه های صنعتی روی شاخه های خطوط لوله سوار می شوند، جایی که به منظور تأمین گاز طبیعی فرآوری شده، به عنوان سوخت برای صنایع درنظر گرفته شده است. بسته به فشار گاز موردنیاز یک شرکت، تقلیل فشار صورت می گیرد. ولی معمولا در بازه 400-1400 psig در حد بالا تا 250 psig در حد پایین است.
ایستگاه صنعتی شامل تجهیرات و واحد های صنعتی برای تنظیم فشار، اندازه گیری، فیلتر و گرمایش گاز طبیعی است. تمام این فرآیند می تواند براساس روند مرسوم با شد و ممکن است در جریان های متعدد بر اساس مشخصات پروژه و نیاز مشتری اجرا شود.
ایجاد انواع ایستگاه ها برای صنایعی از قبیل متانول، نیروگاه، شرکت های فولاد و سیمان یا شرکت های خصوصی، تیم ما را در انجام عملیات های نوآورانه و طراحی ، تخصص بخشیده است.