loading
Copy
Print

Reload
Exit
اتصال عایقی
intro

اتصال عایقی

اتصالات عایقی به منظور کنترل جریان الکتریکی یا جداسازی مقاطع لوله در سیستم های لوله کشی استفاده می شود.
هدف اتصالات عایقی، فراهم سازی انزوای الکتریکی بین مقاطع خطوط لوله برای جلوگیری از اثر متقابل الکتروشیمیایی بین مقاطع است. اتصالات عایقی برای اطمینان از توزیع موثر حریان در سیستم های محافظت کاتدی نیز استفاده می شوند.
گروه صنعتی شیراز مکانیک اتصالات عایقی را با اندازه هایی در بازه ۲ تا ۲۶ اینچ و با کلاس های فشار ANSI 2500 طراحی و تولید می کند.