loading
Copy
Print

Reload
Exit
بودار کننده
intro

بودار کننده

گاز طبیعی یک گاز بی بو است. بنابراین برای جلوگیری از مسمومیت ناشی از انفجار یا استنشاق در مناطق مسکونی ، بودار کردن گاز طبیعی ضروری است. از این رو، به منظور رعایت اصول ایمنی، بودار کننده ها در ایستگاه های شهری نصب می شوند. برای سیستم های بودار کننده جایگزین هایی نیز وجود دارند. ولی همه آن ها باید نسبت مناسب برای بودار کردن را در هر مقدار جریان تضمین کنند.
دقیق ترین روش بودار کردن گاز طبیعی تزریق ماده بودار با استفاده از پمپ اندازه گیری است که معمولا در ظرفیت های بالای گاز استفاد می شود. یک بودار کننده تزریقی عمدتا شامل یک مخزن بودار کننده، پمپ و تجهیزات لازم برای انتقال ماده بودار به خطوط گاز است.
از سیستم های بودارکننده «بای پس» ترجیحا در ایستگاه های تقلیل فشار با جریان کم (حداکثر 10.000 SCMH) استفاده می شود. درصورت نیاز به کاهش هزینه ها در این روش، ماده بودار از طریق جریان «بای پس» از مخزن به گاز منتقل می شود. این انتقال با استفاده از اختلاف فشاری که با استفاده ازسوپاپ پروانه ای یا ایجاد سوراخ ریز در لوله به وجود می آید، انجام می شود.
شیرازمکانیک به عنوان سازنده بودارکننده ها و پمپ های اندازه گیری، ظرفیت ساخت هرنوع بودارکننده برای هر شرایطی را دارد.