loading
Copy
Print

Reload
Exit
Town Border Station (TBS)
intro

Town Border Station (TBS)

هدفTown Border Station (TBS)، تقلیل فشار گاز طبیعی پیش از حرکت به سمت سیستم های توزیع برای مناطق مسکونی در شهرک ها است. این ایستگاه ها برای تنظیم فشار از حداکثر 250 psig به حد اقل 60 psig بنا می شوند. همچنین برای انتقال مالکیت، نیاز است که این نوع ایستگاه ها به دستگاه اندازه گیری مجهز باشند.
گاز ورودی در TBS عمدتا از واحد های فیلتر سپس از دستگاه های اندازه گیری عبور می کنند. در آخر تنظیم کننده ها ، جریان فشار متوسط را به جریان کم فشار تبدیل می کنند. مقدار جریان با توجه به استاندارد های بومی و سفارش مشتری تعیین می شود. این پکیج در انواع صاف و کابینتی قابل نصب است.