loading
Copy
Print

Reload
Exit
بسکت فیلتر و استرینر
intro

بسکت فیلتر و استرینر

استرینر ها برای حفاظت از تجهیزات خطوط لوله در برابر جامدات درشت مانند pipe scale، سنگ ها، شن و ماسه، مهره های جوشکاری شده، در جریان های گاز و مایع، حیاتی هستند. این آلاینده ها درون یک صفحه سبدی جمع می شوند و می توانند به صورت دوره ای پاکسازی شوند. بسکت فیلتر های Y، استرینر ها و استرینر های T مثال هایی از استفاده از این مکانیسم هستند.
صفحه سبدی در استرینر از ورقه توری یا مش سیم ساخته شده است. به این دلیل که فیلتر ها با کمترین افت فشار می توانند بیشترین ظرفیت را تحمل کنند.