loading
Copy
Print

Reload
Exit
ایستگاه اندازه گیری
intro

ایستگاه اندازه گیری

زمانی که گاز طبیعی بین طرفین رد و بدل می شود، دقت در موارد انتقال مالکیت و نظارت بر عملکرد سیستم امری مهم به شمار می رود. بر همین اساس میزان جریان گاز باید اندازه گیری شود، چون پرداخت هزینه ها ، تابعی از مقدار گاز منتقل شده است.
ایستگاه اندازه گیری شامل تجهیزاتی برای فیلتر و اندازه گیری گاز طبیعی در دو یا چند جریان است. بسته به ظرفیت گاز و اهمیت دقت، دستگاه های اندازه گیری ممکن است توربین یا کنتر آلتراسونیک باشند.
بر اساس مشخصات پروژه و سفارش مشتری، نصب می تواند به شکل های صاف یا کابینتی انجام شود.