loading
Copy
Print

Reload
Exit
Compound Station (CGS-TBS)
intro

Compound Station (CGS-TBS)

Compound Stations (CGS-TBS) بهره برداری همزمان از خواص ایستگاه های CGS و TBS در یک ایستگاه متمایز است که به صورت عام به آن CGS-TBS گفته می شود. فشار گاز باید از 400-1400 psig به 60 psig کاهش یابد. به دلیل افت فشار شدید در این نوع، واجب است که این افت در جریان در دو یا سه مرحله در انجام شود.
تجهیزات و بخش های صنعتی در این ایستگاه همانند CGS به کار گرفته می شود. به عبارتی این ایستگاه از واحد های تنظیم فشار، اندازه گیری، فیلتر، گرمایش و بودارکننده تشکیل شده است. با این تفاوت که تنظیم کننده اضافی موردنیاز است.