loading
Copy
Print

Reload
Exit
حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی یکی از کاربردی ترین راه های پیشگیری از انواع خوردگی سطوح فلزی زیرزمینی از قبیل خطوط لوله نفت و گاز با استفاده از مفاهیم الکترونیک شیمیایی است.
دو روش برای حفاظت کاتدی وجود دارد: حفاظت با استفاده از آنود گالوانیک یا توسط اعمال جریان.
هردو روش ، جریان حفاظت کاتدی را به وسیله آنود های حفاظت کاتدی که در الکترولیت فلز مورد حفاظت قرار گرفته است ، مهیا می سازند. جریان از آنود به سمت الکترولیت جاری می شود. این جریان بار سطحی فلز را تخلیه می کند که همین باعث حفاظت از خوردگی می شود. جریان باید از مدار فلزی(خود فلز و سیم ها) جاری شود و به آنود بازگردد تا مدار کامل شود.
گروه صنعتی شیرازمکانیک هردو روش حفاظت کاتدی را برای انواع سازه ها و سیستم ها ، طراحی و پیاده سازی می کند.